THỜI SỰ

Bệnh viện Quân y 15 nhân rộng điển hình tiên tiến

Thứ Tư • 09/10/2019 • 07:03

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu dung, điều trị bệnh, một trong những biện pháp hiệu quả được Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15 là nhân rộng điển hình tiên tiến và khuyến khích tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong toàn bệnh viện. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả của từng Khoa, phòng hay các cá nhân điển hình đều được khen thưởng, biểu dương kịp thời, góp phần lan tỏa nhiều hành động, việc làm tốt đẹp.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top