THỜI SỰ

Các công ty viễn thông Mỹ phải báo cáo việc sử dụng thiết bị Huawei

Thứ Năm • 27/02/2020 • 14:16

VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/cac-cong-ty-vien-thong-my-phai-bao-cao-viec-su-dung-thiet-bi-huawei/625422.vnp

Thích
goto top