QUÂN SỰ

Chủ động nghiên cứu, hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   24/10/2020 • 21:39

Đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ quân đội là vấn đề hết sức cần thiết, là chủ trương lớn, đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm trang bị kiến thức LLCT đầy đủ, toàn diện, cùng với những tri thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phát triển tư duy, tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các chức danh cán bộ chủ chốt trong quân đội.

Quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, những năm qua, Học viện Quốc phòng (HVQP) đã chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu hoàn chỉnh chương trình cao cấp LLCT.

Thủ trưởng Học viện Quốc phòng khen thưởng các học viên tiêu biểu Lớp đào tạo cao cấpl lý luận chính trị khóa 2, năm 2020. Ảnh: TRẦN THÊM

Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc HVQP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các khoa giảng viên xây dựng chương trình, tài liệu, quy chế đào tạo. Trong xây dựng chương trình, học viện đã bám sát khung chương trình đào tạo cao cấp LLCT của Học viện Chính trị Quốc gia (HVCTQG) Hồ Chí Minh đối chiếu với chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại HVQP và các học viện, nhà trường quân đội để so sánh, loại trừ, tích hợp, bổ sung, xây dựng chương trình mang tính kế thừa, tính thống nhất, biện chứng và trên cơ sở ngang tầm, bảo đảm cho người học đáp ứng được trình độ LLCT theo khung chương trình đào tạo cao cấp LLCT do HVCTQG Hồ Chí Minh đã ban hành; đồng thời phù hợp với mục tiêu đào tạo của học viện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng và chiến đấu của quân đội.

Học viện đã làm tốt công tác chuẩn bị đội ngũ giảng viên, tổ chức rà soát, lựa chọn những giảng viên có học hàm, học vị, giảng viên chính, có thâm niên, có nhiều trải nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy. Đồng thời, học viện mời giảng viên từ HVCTQG Hồ Chí Minh, giảng viên của HVQP đã nghỉ hưu để tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó, học viện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ tốt nhất cho đào tạo, hoàn chỉnh cao cấp LLCT...

Đảng ủy, Ban giám đốc HVQP đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Áp dụng phổ biến phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm; phát huy trí tuệ, sự sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực tư duy của học viên. Công tác kiểm tra, đánh giá, dự giờ, rút kinh nghiệm sau mỗi bài giảng được thực hiện thường xuyên. Do vậy, đội ngũ giảng viên được phân giảng đều nêu cao ý thức trách nhiệm, làm chủ nội dung, có phương pháp phù hợp với đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Học viện đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm '3 thực chất' trong đào tạo: Dạy thực chất; học thực chất; thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất. Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả chặt chẽ từ khâu xây dựng nội dung đề thi, đáp án đến tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo thực chất, bảo đảm minh bạch, công tâm, khách quan; kiên quyết chống bệnh thành tích và tiêu cực trong huấn luyện-đào tạo. Công tác quản lý học viên được duy trì nghiêm túc theo Điều lệnh Quản lý bộ đội, Điều lệ công tác nhà trường quân đội và quy chế của học viện. Ngoài chế độ học tập theo giờ hành chính, học viện duy trì chặt chẽ, có hiệu quả học bổ trợ và học ngoại khóa. Định kỳ sau tháng thứ nhất và tổng kết khóa học, học viện đều tổ chức rút kinh nghiệm để lắng nghe ý kiến học viên đề xuất, kiến nghị, qua đó kịp thời tiếp thu, điều chỉnh để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Kết quả trong 3 năm, HVQP đã đào tạo, hoàn chỉnh chương trình cao cấp LLCT cho gần 650 đồng chí; tiếp nhận 170 bộ hồ sơ của các đơn vị trong toàn quân đề nghị xác nhận trình độ cao cấp LLCT tại học viện. Qua đào tạo, hoàn chỉnh chương trình cao cấp LLCT tại HVQP đã giúp người học nắm vững một cách cơ bản, hệ thống lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong nước và thế giới, khoa học chính trị, khoa học quản lý và kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trong thời gian tới, HVQP tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và cấp bằng cao cấp LLCT. Tổ chức nghiên cứu bổ sung, nhất là những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hoàn thiện chương trình, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo. Học viện thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên có tri thức rộng về liên ngành, sâu về chuyên ngành; đồng thời giữ vững tính đảng, tính khoa học trong giảng dạy. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra. Tiếp tục quan tâm đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, đáp ứng tối đa các phương tiện hỗ trợ giảng dạy để phát huy tác dụng của các phương pháp giảng dạy tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo...

Đại tá, TS LÊ VĂN HẢI, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng

Theo Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-nghien-cuu-hoan-chinh-chuong-trinh-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-641906

Thích

Tags: Chính trị | cao cấp | đào tạo | Học viện | Giảng viên | xây dựng | hoàn chỉnh | Quân đội | phương pháp | công tác

MỚI NHẤT

goto top