00:00
Quang Thắng: Tôi bị xem thường là thằng nhà quê nhoi lên Hà Nội để nổi tiếng!

Quang Thắng: Tôi bị xem thường là thằng nhà quê nhoi lên Hà Nội để nổi tiếng!


goto top