THẾ GIỚI

Đường Hồ Chí Minh, trận đồ bát quái xuyên rừng rậm - Phần 1, tập 2

Thứ Bảy • 13/01/2018 • 20:30

Đường Trường Sơn - Đường mòn Hồ Chí Minh hay đường 559 là một con đường huyền thoại. Trước sự đàn áp của chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm và quan điểm chỉ đấu tranh ngoại giao của các nước anh em, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định sử dụng con đường vượt dãy Trường Sơn, con đường xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc để chi viện cho Miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top