KINH DOANH

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ

CHÍNH PHỦ   30/11/2018 • 19:02

Kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ có nhiệm vụ kiểm tra và phân tích thông tin về tình hình thu hồi nợ cho vay lại trong nước từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ; thu phí quản lý cho vay lại; các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ và lãi phạt chậm trả đối với khoản phí bảo lãnh để đảm bảo việc trả nợ các khoản vay nước ngoài về cho vay lại của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ. Theo đó, kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ phải thực hiện theo các phương pháp, nguyên tắc quy định tại Luật Kế toán, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, được quy định như sau: Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch; kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

TIN TÀI TRỢ

Quỹ chịu sự kiểm tra về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ là đồng Việt Nam. Trong trường hợp phát sinh ngoại tệ, phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên Tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại” và quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định.

Quỹ mở tài khoản giao dịch bằng ngoại tệ và tiền Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 92/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.

Thông tư cũng nêu rõ, mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của Quỹ đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Theo Khánh Linh/Chính Phủ

Thích

Tags: Quỹ Tích | kế toán | Chính phủ | Thông tư | cho vay | nghiệp vụ | kinh tế | chứng từ | ngoại tệ

MỚI NHẤT

goto top