Tags: Ia Rvê

Trên cơ sở thực nghiệm thành công các mô hình phát triển kinh tế, những năm gần đây, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 737 (Quân khu 5) đã đồng hành với bà con vùng dự án Khu KT-QP Ea Súp (Đắc Lắc) khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, định canh, định cư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trên vùng biên giới Tây Nguyên.

Sau 18 năm đi vào hoạt động, nhờ sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và sự hỗ trợ trực tiếp của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 737, đời sống bà con vùng Dự án KTQP Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc ngày thêm no ấm.

goto top