Tags: Jufra 539

Có 'ai đó' không muốn Thổ đạt được mục đích và đã ra 'đòn phủ đầu' ở căn cứ al-Watiya. Nếu Ankara không hiểu rằng họ đang 'ngồi trên đống lửa', kịch bản tương tự sẽ tiếp diễn.

Nghe ⋅ 04:27

goto top