Tags: MEGA Kill

Team ELVO (ELV) của Indonesia tỏ ra quá yếu và không thể gây được khó khăn cho FAP TV và để thua khá dễ dàng.

goto top