THỜI SỰ

Pháp: Bãi công quy mô lớn phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ

Thứ Sáu • 06/12/2019 • 15:14

VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/phap-bai-cong-quy-mo-lon-phan-doi-ke-hoach-cai-cach-cua-chinh-phu/611584.vnp

Thích
goto top