THỜI SỰ

Sinh con tại nhà 'thuận tự nhiên' là phản khoa học

Thứ Sáu • 15/11/2019 • 15:09

Theo VietnamPlus
Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/video-sinh-con-tai-nha-thuan-tu-nhien-la-phan-khoa-hoc/607585.vnp

Thích
goto top