Số C108: Nhiệm vụ của dân quân tự vệ - Phần 4

09/06/2020 13:23

Khoản 4 - Điều 6 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ: Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo Kênh Truyền hình Quốc phòng VN (qpvn.vn)