THỜI SỰ

Số C136: Tổ chức dân quân tự vệ - Phần 2

Thứ Hai • 07/09/2020 • 13:24

Khoản 3 - Điều 15 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định : Tổ chức Dân quân tự vệ: 3. Cơ quan, tổ chức tiểu đội, trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn tự vệ. Cơ quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức tiểu đội, trung đội, hải đội hoặc hải đoàn tự vệ.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/so-c136-to-chuc-dan-quan-tu-ve-phan-2.html

Thích
goto top