QUÂN SỰ

Su-30SM trình diễn bài bay đơn tại LIMA 2017

Thứ Sáu • 13/10/2017 • 10:53

Theo Bình Nguyên - RT

Thích
goto top