Tags: Tào Mạnh Đức

Vậy đâu là lý do khiến Tào Tháo phải mạo hiểm tính mạng như vậy ngay cả khi có trong tay vô số nhân tài?

Mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng Tào Tháo không chỉ là người đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong tập đoàn chính trị của ông mà còn là nhân vật có nhiều cống hiến hơn cả.

goto top