Tags: ô giáo trường phan chu trinh đánh học sinh

Hiệu trưởng khẳng định, nhà trường không bao che, không bao biện, sẽ làm theo luật pháp.

goto top